Telefony alarmowe
Wizyt:
Dzisiaj: 149
Wszystkich: 360379

Walne Zgromadzenie 2023

Ogłoszenia » Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ars” w Szczecinie
na podstawie § 43 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni

zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie Członków
odbędzie się w dniu 08 maja 2023 r. o godz. 17:30
w stołówce akademickiej KUBUŚ przy ul. Chopina 53 w Szczecinie

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego
dnia 06.06.2022 roku.
7. Rozpatrzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok,
b) Sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat) za 2022 rok,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok,
d) Informacja o realizacji wniosków z zebrania Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 06.06.2022 roku.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium prezesowi Zarządu za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Wybór delegata i jego zastępcy na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.
16. Ogłoszenie wyników wyboru delegata i jego zastępcy na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Jednocześnie Zarząd informuje, że z materiałami na Walne Zgromadzenie, tj.:
  • protokołem Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 06 czerwca 2022 roku,
  • sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok,
  • sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,
  • sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok,
  • projektami uchwał, wymienionych w porządku obrad,
można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ARS” codziennie w godzinach pracy biura od dnia 10 kwietnia 2023 roku po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty. Prosimy członków i ich pełnomocników o wcześniejsze zapoznanie się z ww. sprawozdaniami i projektami, gdyż nie będą one odczytywane na głos w trakcie zebrania.

Członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków Spółdzielni proszeni są o okazywanie przy podpisywaniu listy obecności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto pełnomocnik winien okazać pełnomocnictwo podpisane przez reprezentowanego członka spółdzielni.

Tryb przekazywania zawiadomień jest zgodny z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 6/2011 z dnia 20.06.2011r. w sprawie sposobu zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu Członków.

Z poważaniem
Prezes Zarządu,

Jolanta Popławska