Telefony alarmowe
Wizyt:
Dzisiaj: 54
Wszystkich: 287445

Walne Zgromadzenie 2021

Ogłoszenia » Walne Zgromadzenie 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ars” w Szczecinie
na podstawie § 49 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni

zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie Członków
odbędzie się w dniu 21 września 2021r. o godz. 17:30
w stołówce akademickiej KUBUŚ przy ul. Chopina 53 w Szczecinie

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego
dnia 04.06.2019 roku.
8. Rozpatrzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 i 2020 rok,
b) Sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat) za 2019 i 2020 rok,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 i 2020 rok,
d) Informacja o realizacji wniosków z zebrania Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 04.06.2019 roku,
e) Wyniki lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2017-2019.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
15. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium prezesowi Zarządu za 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium prezesowi Zarządu za 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
21. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej.
22. Wybór delegata i jego zastępcy na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.
23. Ogłoszenie wyników wyboru członka Rady Nadzorczej.
24. Ogłoszenie wyników wyboru delegata i jego zastępcy na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.
25. Propozycja zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „ARS”. Dyskusja.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
27. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
28. Dyskusja na temat docieplenia budynku przy ul. Chopina 49-49G oraz potrzeb remontowych w tym: remontu dachu na budynku mieszkalnym oraz na garażu podziemnym.
29. Wolne wnioski.
30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią choroby COVID-19 z materiałami na Walne Zgromadzenie, tj.:
  • protokołem Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 04 czerwca 2019 roku,
  • sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 i 2020 rok,
  • sprawozdaniem finansowym za 2019 i 2020 rok,
  • sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok,
  • projektami uchwał, wymienionych w porządku obrad,
  • protokołem i wnioskami z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za 2017-2019,
  • projektem Statutu Spółdzielni,
  • projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
  • informacją o realizacji wniosków z zebrania Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 04.06.2019 roku
można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ARS” codziennie w godzinach pracy biura od dnia 30 sierpnia 2021 roku po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty (tel. 91 4541924). Prosimy członków i ich pełnomocników o wcześniejsze zapoznanie się z ww. sprawozdaniami i projektami, gdyż z uwagi na bardzo rozbudowany porządek obrad nie będą one odczytywane na głos w trakcie zebrania. Członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków Spółdzielni proszeni są o okazywanie przy podpisywaniu listy obecności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto pełnomocnik winien okazać pełnomocnictwo podpisane przez reprezentowanego członka spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni informuje jednocześnie, że Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i przepisów obowiązujących w tym zakresie. Osoby z widocznymi objawami grypy nie będą wpuszczane na salę posiedzeń. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury osobom, co do których wystąpi podejrzenie infekcji. Prosimy o zasłonięcie ust i nosa maseczką, zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami i nieprzemieszczanie się podczas obrad. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia spółdzielnia.

Tryb przekazywania zawiadomień jest zgodny z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 6/2011 z dnia 20.06.2011r. w sprawie sposobu zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu Członków.

Prezes Zarządu,
Jolanta Popławska