06.05.2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ars” w Szczecinie na podstawie § 43 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 13 maja 2024r. o godz. 17 30 w stołówce akademickiej KUBUŚ przy ul. Chopina 53 w Szczecinie

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i członków Prezydium.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego dnia 08.05.2023 roku.

7. Rozpatrzenie:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

b) Sprawozdania finansowego ( bilansu, rachunku zysków i strat) za 2023 rok.

c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.

d) Informacja o realizacji wniosków z zebrania Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 08.05.2022 roku.

e) Przedstawienie i informacja o wykonaniu wniosków polustracyjnych za okres 2020-2022.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok .

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium prezesowi Zarządu za 2023 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

15. Wybór delegata i jego zastępcy na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.

16. Ogłoszenie wyników wyboru delegata i jego zastępcy na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.

17. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „ARS”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SM „ARS”.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Jednocześnie Zarząd informuje, że z materiałami na Walne Zgromadzenie, tj. :

protokołem Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 08 maja 2023roku,

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok,

sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,

sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,